Realizare site web

Realizare site web

Realizare site web

Scroll up

Realizare site web

 

TERMENI SI CONDITII CONTRACTUALE - Realizare site web

 

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE

SC FCR MEDIA ON LINE SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 319 , sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3066/2013, cod unic de inregistrare RO 31338932 , cont RO20RNCB0082131603180001 BCR Unirea, numar de telefon 021.20.20.900, adresa          de e-mail :contact@paginiaurii.ro reprezentata prin dl. Mihai Cristea, in calitate de Director General, denumita in continuare PRESTATOR

 

si Persoana juridica acceptanta si platitoare (integral sau partial) a Notei de Comanda si / sau Facturii Proforme denumita in continuare BENEFICIAR, au convenit se incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

 

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI - Realizare site web

Prestatorul va realiza si asigura pentru Beneficiar urmatoarele servicii :

2.1. Consultanta si sprijin direct in achizitia unui domeniu web;

2.2. Realizare site web ;

2.3. Realizare site web ; servicii profesionale de gazduire web, numai pe platforma de hosting agreata de Prestator;

2.4. Servicii de mentenanta a gazduirii web;

2.5. Optional, contra cost, servicii de mentenanta, imbunatatiri si modificari pe website-ul Beneficiarului.

 

Art.3. DURATA CONTRACTULUI - Realizare site web

3.1. Pentru serviciile mentionate la art.2. durata minima contractuala este de 12 luni.

 

Art.4. PRETUL CONTRACTULUI - Realizare site web

4.1. Pretul realizarii unui site web de prezentare este de 50 lei + TVA / luna, respectiv 600 lei + TVA / an .

Pretul se achita anual, in avans, pentru urmatoarele 12 luni;

4.2. Plata realizarii si lansarii pe Internet a site-ului web si a abonamentului lunar se face in avans pentru minim 12 luni ; Site-ul web va fi construit si lansat in mediul online ( Internet ) numai dupa achitarea integrala a pretului si va fi activ numai pe perioada acoperita de plata;

4.3. Inserare adresa de e-mail proprie a Beneficiarului  gratuit ;

4.4. Nu se percepe nici un cost suplimentar pentru implementare continut website;

4.5. Contravaloarea tuturor serviciilor Prestatorului se plăteşte în avans ;

4.6. Preţul va fi achitat in lei intr-unul din conturile Prestatorului, deschise la băncile specificate în Nota de Comandă sau in Factura Proforma, prin una dintre modalitatile urmatoare: electronic, ordin de plata sau cash prin compania de colectare autorizata de Prestator ;

4.7. Pentru servicii suplimentare, ulterioare lansarii site-ului web, pretul pe ora de lucru este de 40 Euro + TVA;

 

 

Art.5. OBLIGATIILE PARTILOR - Realizare site web

5.1. Obligatiile BENEFICIARULUI:

Sa puna la dispozitia Prestatorului documente, texte, fotografii si alte informatii necesare realizarii obiectului contractului sau pentru modificarea/completarea acestuia, precum si pentru indeplinirea obligatiilor de mentenanta pe care le are Prestatorul ;

Sa achite Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate in conformitate cu prevederile articolului 4 din prezentul contract;

Sa puna la dispozitia Prestatorului materialul multimedia pentru care Beneficiarul detine drepturile de autor si/sau utilizare;

Beneficiarul este singurul raspunzator asupra intregului continut al website-ului;

Beneficiarul isi exprima intregul acord pentru colectarea si prelucrarea datelor sale persoanle de catre Prestator si ii da dreptul acestuia sa le faca publice pe platformele si site-urile web proprii

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Prestator se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Prestatorul operează iar Beneficiarul este de acord cu acest aspect ;

Beneficiarul accepta faptul ca platforma pe care a fost realizat website-ul cat si platforma si spatiul de gazduire, prin plata contractului nu devine proprietatea sa si intelege si accepta ca numai continutul site-ului ii apartine. Platforma, forma grafica si functionala a website-ului realizat si lansat de catre Prestator nu se poate transfera la o alta locatie de gazduire. Beneficiarul intelege si accepta faptul ca site-ul si domeniul web (www) nu este in proprietatea sa, ci in proprietatea Prestatorului si intelege si isi exprima acordul ca, in caz de neplata a prelungirii perioadei contractuale, site-ul web sa fie dezactivat de pe Internet. Site-ul web va fi activ pe Internet doar  pe perioada acoperita prin plata. Beneficiarul intelege ca nu poate solicita sau pretinde prezenta prioritara pe paginile de rezultate a motoarelor de cautare gen Google, Yahoo, Bing etc.

 

5.2. Obligatiile PRESTATORULUI:

Sa presteze serviciile numai în conformitate cu reglementările legale în vigoare, normele profesionale si tehnice care ii sunt aplicabile. Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza inserarea in website-ul comandat de catre Beneficiar a materialelor pornografice, defaimatoare sau a altor materiale care pot afecta demnitatea umana, lezarea intereselor unor terte parti, care ar indemna la ura de rasa sau ar face discriminari pe teme religioase ;

Sa achizitioneze domeniu web (www) si sa lanseze site-ul web pe Internet sub acest domeniu. Sa mentina domeniul web atasat afacerii Beneficiarului pe toata perioada contractuala, achitata anual de Beneficiar. Domeniul web ( www ) achizitionat este proprietatea Prestatorului. Prestatatorul, in urma unor negocieri si conditii convenite cu Beneficiarul, ii poate ( dar nu este obligatoriu )  transfera acestuia dreptul de proprietate a domeniului web. Beneficiarul nu poate reclama nici un drept de proprietate asupra domeniului web ( www )

Sa ofere servicii de gazduire a site-ului web numai pe suportul hardware al companiei aflata sub contract; Site-ul web este gazduit pe serverele unei companii cu care Prestatorul are relatii de colaborare.

Prestatorul va lansa site-ul in mediul online (Internet) numai după incasarea integrala a pretului.

Sa se consulte cu Beneficiarul in realizarea proiectului, toate etapele fiind realizate numai dupa aprobarea in prealabil de catre acesta din urma;

Sa insereze, gratuit, adresele de e-mail ale Beneficiarului, altele decat legate de domeniul web (Gmail, Yahoo etc.)

Sa asigure pe toata perioada contractului gazduirea site-ului, prin firma colaboratoare, cu conditia ca abonamentul lunar sa fie achitat integral si in termen de catre Beneficiar;

Sa ofere gratuit asistenta tehnica, mentenanta site-ului si modificari ale datelor de contact ( adresa telefon, e-mail etc ) pe toata perioada contractului, ori de cate ori Beneficiarul solicita acest lucru; Modificarile de structura a site-ului web, modificari de texte, foto, video, prezentari, reprezentari in pagina, crearea de pagini noi etc se tarifeaza cu 40 euro / ora de lucru;

Să prezinte website-ul la termen si sa faca proba functionalitatii acestuia. In cazuri exceptionale se poate prelungi perioada de realizare, cu instiintarea Beneficiarului;

Sa pastreze confidentialitatea profesionala, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Faptele cuprinse in confidentialitatea profesionala includ nu numai pe acelea incredinţate de Beneficiar, ci si pe cele despre care s-a luat la cunostinta prin intermediul lucrarilor executate. Confidentialitatea profesionala va fi pastrata de Prestator, inclusiv salariatii si colaboratorii acestuia, care au avut acces la informatii despre Beneficiar, pe toata perioada contractului ;

Nivelul de continuitate al serviciilor de gazduire este de 99%. In cazul unor defectiuni hardware si / sau a serverelor pe care sunt gazduite site-urile web al Prestatorului, suferite de compania coloboratoaredin diferite cauze, inclusiv dezastre naturale, inclusiv incendiu, fum, apa, cutremure sau fulgere, precum și alte evenimente de forță majoră procentajul poate suferi modificari

Sa asigure servicii SEO basic pe parcursul realizarii site-ului web.

5.3 Obligatii COMUNE - Realizare site web

Partile convin sa colaboreze cu buna credinta, in scopul executarii prezentului contract, acordandu-şi sprijin reciproc si operativ, inclusiv prin discutii si analize comune periodice sau ori de cate ori este cazul, intre reprezentantii lor.

 

Art.6. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA - Realizare site web

6.1. Toate drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala, privitoare la continutul site-ului, apartin Beneficiarului, eventualele lucrari nou create fiind considerate opere la comanda;

6.2. Prestatorul nu va folosi pentru creatia altor website-uri nici un element de text, logo, imagini foto – video furnizate de catre Beneficiar pentru creatia site-ului acestuia;

6.3.  Prestatorul isi va inscrie elementele de identificare in footer-ul site-ului web, logo / sigla si textul ,, Site web realizat si administrat de FCR Media On Line SRL - www.rentasite.ro ", fraza avand atasat link-ul https://rentasite.ro/. Neacceptarea de catre Beneficiar a acestui element de informare conduce la anularea Notei de Comanda, a facturii si implicit nerealizarea sau, daca a fost lansat pe Internet, stergerea si dezactivarea site-ului. 

 

Art.7. CONFIDENTIALITATE - Realizare site web

7.1. Avand in vedere obiectul prezentului contract, partile vor pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor si tuturor documentelor privind executarea contractului ("Informatia Confidentiala”), indiferent de natura acestora si indiferent de suportul pe care sunt transmise informatiile.

7.2. Partile vor trata Informatia Confidentiala ca fiind strict confidentiala si vor folosi, reproduce sau retransmite Informatia Confidentiala numai in scopul realizarii obiectului contractului si in conditiile prezentului contract.

7.3. Prin informatie confidentiala se va intelege orice informatie, indiferent de suportul pe care este transmisa si care se refera la informatii de ordin tehnic, comercial, marketing sau de know-how ale partilor si care sunt transmise in scopul realizarii obiectului prezentului contract.

7.4. Restrictiile referitoare la folosirea, reproducerea sau dezvaluirea Informatiei Confidentiale ce face obiectul acestui Contract nu se vor aplica informatiilor:

- care dupa dezvaluirea ca Informatie Confidentiala devin de notorietate, aflandu-se la dispozitia publicului;

- care este ceruta sa fie dezvaluita de catre lege, hotarare judecatoreasca sau de catre o autoritate competenta, avand o baza legala pentru a intra in posesia informatiei;

7.5. Odata cu acceptul scris al Beneficiarului cu privire la lansarea site-ului in mediul online (Internet), informatiile de pe site devin de notorietate publica si nu mai intra sub incidenta acestui articol, ramanad confidentiale celelalte aspecte si termeni contractuali.

 

Art.8. DIVERSE - Realizare site web

8.1. Prezentul Contract este obligatoriu pentru parti si nu poate fi modificat decat in scris sub forma unui act aditional semnat de ambele Parti;

Prezentul Contract constituie acordul integral al partilor cu privire la obiectul acestuia si orice discutii, garantii, obligatii, intelegeri sau acorduri anterioare se absorb in prezentul si astfel sunt inlocuite de prezentul Contract;

In cazul in care un termen si/sau prevedere a prezentului contract sau o parte din acesta este declarata nula sau inaplicabila de catre o instanta competenta, doar respectiva prevedere si/sau portiune din contract va fi considerata nula sau inaplicabila si nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze ale prezentului contract.

 

8.2. Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Orice eveniment imprevizibil sau inevitabil care impiedica, in parte sau in totalitate, indeplinirea obligatiilor contractului, va fi considerat un caz de forta majora. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in termen de 5 zile si in mod complet, producerea acesteia, iar în termen de 10 zile sa puna la dispozitia acesteia actele doveditoare si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. Daca forţa majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de o luna, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

8.3. Legea Aplicabila. Prezentul Contract, continutul si orice disputa care se ridica din prezentul va fi interpretata in conformitate cu legea romana.

8.4. Solutionarea Disputelor. In cazul unei dispute care apare din sau in legatura cu prezentul Contract, partile vor incerca de buna credinta sa ajunga la o intelegere amiabila. Daca nu se ajunge la o intelegere amiabila in termen de 15 zile calendaristice de la prima notificare a disputei, disputa va fi solutionata de catre instantele de judecata competente.

8.5. Toate notificarile si comunicarile realizate intre parti in considerarea prezentului contract se vor face la adresele valabile indicate in prezentul contract.

 

Art.9. NOTIFICARILE INTRE PARTI - Realizare site web

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract si in baza de date a Prestatorului.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

9.5. Notificarile prin mesaje electronice e-mail, sunt considerate daca primitorul mesajului are activate serviciul de auto-raspundere iar emitatorul notificarii primeste o confirmare.

 

Art.10. GARANTII - Realizare site web

10.1. Prestatorul se obligă ca pe perioada de derulare a contractului sa asigure, prin intermediul companiei colaboratoare pe a carui servere sunt gazdute site-urile web ale Prestatorului, mentenata sistemelor de gazduire (hosting) ;

10.2. Website-ul creat si lansat pentru Beneficiar va fi gazduit in exclusivitate numai pe serverele companiei specializate in servicii de hosting, aflata sub contract cu Prestatorul;

10.3. Prestatorul se obligă sa evalueze permanent riscurile de securitate si sa efectueze optimizari pentru asigurarea securitatii sistemelor de gazduire ;

10.4. Prestatorul se obliga sa pastreze datele cu caracter personal, incluzand user name, parola de acces pe website sub stricta supraveghere

 

Art.11. SERVICII DE MONITORIZARE SI MENTENANTA SISTEM DE GAZDUIRE - Realizare site web

Prestatorul, prin contractanti directi, va derula permanent servicii de mentenanta a sistemelor de gazduire, avand in vedere cu precadere :

- actualizarea structurii conţinutului in functie de nevoile specifice induse de derularea proiectului, precum si suportul tehnic in vederea rezolvarii eventualelor probleme legate de website aparute dupa receptia acestuia;

- intretinerea retelei si a echipamentelor (inclusiv piese de schimb) pentru solutia de gazduire web;

- instalare, intretinere si suport al sistemului de operare pentru servere, software de tip server de web si tot suportul utilitar software (inclusiv upgrade-uri, pachete de servicii si patch-uri de securitate);

- administrarea si performanta bazelor de date;

- energie electrica (inclusiv UPS), alte utilitati si aer conditionat in salile de server;

- backup si recuperare a datelor

- monitorizare server (inclusiv spatiu pe disc, memorie si utilizarea procesorului) prin instrumente hardware si software;

- planificarea capacitatii de server, inclusiv software si hardware upgrade-uri pentru a satisface nevoile de capacitate;

- operatiuni complexe ale centrelor de date, operatiuni de retea si conexiuni la Internet ;

- management firewall si server de securitate;

- mentenanta si suport aplicatie, inclusiv prin asigurarea si protejarea gazduirii web impotriva actiunilor neautorizate de catre terte parti, securizare acces si utilizare, actualizare sisteme de securitate si protectie.

 

Art.12. MODIFICAREA, INCETAREA CONTRACTULUI - Realizare site web

Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti (sau tribunal arbitral), in urmatoarele cazuri :

- partile convin de comun acord incetarea contractului, prin vointa expresa a actionarului majoritar sau a administratorul societatii ;

- expirarea duratei contractului ;

- in cazul dizolvarii, lichidarii, falimentului, retragerii autorizatiei de functionare a unuia din contractanti ;

- prin denuntare unilaterala in urmatoarele conditii: ca efect al manifestarii de vointa expresa a uneia din parti ( actionar majoritar sau administratorul societatii ) cu notificarea prealabila in termen de minim cinci zile lucratoare a partenerului de contract, sub rezerva ca optiunea pentru incetare sa nu fi fost derivata dintr-o nesocotire culpabila a obligatiilor contractuale pentru eliminarea raspunderii;

- prin imposibilitate de executare, in conditiile art.8.2 ;

- sumele incasate de catre Prestator pentru realizarea site-ului web, a altor servicii legate de forma si continutul site-ului web, a campaniilor Google AdWords etc. nu se returneaza. Pretul achitat de catre Beneficiar legat de serviciile de gazduire si mentenanta a serviciilor de gazduire se recalculeaza si se va returna Beneficiarului diferenta, respectiv pentru perioada ramasa pana la 12 luni.

- una dintre parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

- rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

- prevederile prezentului contract nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului;

 

Art.13. CLAUZE FINALE - Realizare site web

13.1. Prestatorul realizeaza site-ul web, ii asigura gazduire profesionala si lansare pe Internet. 

13.2. Din momentul lansarii in mediul online (Internet) Beneficiarul foloseste singur site-ul web, iar Prestatorul are ca singura obligatie contractuala asigurarea in permanenta a serviciilor profesionale de gazduire web;

13.3. Prestatorul, gratuit sau contra cost ( in functie de complexitatea si frecventa modificarilor pe site ), poate asigura urmatoarele servicii:

- mentenanta site-ului web;

- verificarea periodica a site-ului si a functionalitatii acestuia;

- modificari si/sau imbunatatiri de continut ;

- modificari ale platformei, structurii, formei si design-ului;

- realizarea si inserarea de sigle/logo-uri ;

- actualizare continut pagini web (adaugare text si/sau inserare imagini);

- actualizare continut (modificare preturi, introducere produse, adaugare imagini produse);

- implementare de noi functionalitati;

- adaugarea de pagini si optimizarea acestora;

- adaugare si administrare conturi de e-mail la domeniu;

- verificarea functionalitatii link-urilor;

- implementare Google Analitycs ;

- modificarea/imbunatatirea designului site-ului;

In cazul in care se tarifeaza, valoare orei de lucru este de 10 euro + TVA.

 

13.4. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

13.5. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

13.6. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau

 

 

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - GDPR - Realizare site web

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul FCR MEDIA ON LINE S.R.L., precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

 

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “DPP”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră ("date personale”).

 

DPP explică practicile FCR MEDIA ON LINE S.R.L. referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de FCR MEDIA ON LINE S.R.L.se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care FCR MEDIA ON LINE S.R.L.operează.

 

Prin DPP, FCR MEDIA ON LINE S.R.L.dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul DPP și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 

CINE SUNTEM? - Realizare site web

 

Suntem FCR MEDIA ON LINE S.R.L., o societate cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 6, Splaiul Independenţei, Nr. 319, Bloc OB. 152, Scara A, Etaj 2, România, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3066/2013 și cod unic de înregistrare 31338932. Avem ca domeniul principal de activitate, activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare, cod CAEN 5812, iar reprezentantul nostru legal este dl. Jon Martin Martinsen, administrator.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL? - Realizare site web

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL? - Realizare site web

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM? - Realizare site web

 

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: nume şi prenume reprezentant, adresă de e-mail, număr de telefon, funcția, adresa de corespondență/adresa de domiciliu.

 

De asemenea, putem să vă prelucrăm date cu caracter personal în sediile noastre, date constând în: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, posibil imagine, date din CI, respectiv adresă de domiciliu, data și locul nașterii, CNP, funcția, număr și serie CI/pașaport, precum și datele personale ce rezultă din relațiile contractuale privind publicitatea și informațiile de afaceri, precum și marketing online.

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL - Realizare site web

 

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO) - Realizare site web

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L., în calitate de operator, a desemnat pe Cristina Mercan în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (denumit în continuare “DPO”), având obligația de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea de supraveghere.

 

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezentul DPP, utilizând datele de contact de mai jos:

 

Nume DPO: Cristina Mercan

E-mail DPO:cristina.mercan@paginiaurii.ro

Tel. DPO: 0773.335.815

Adresă de corespondență DPO: Splaiul Independentei 319, Sema Parc, Pavillion OB152, Scara A, Etaj 2, RO-060044, Sector 6, Bucuresti.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 

1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

 

2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

 

3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

 

4. Corecte și actualizate;

 

5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

 

6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

1. În scopul încheierii și executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului de publicitate. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

 

2. În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

 

3. În scop de marketing– Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

 

4. În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate –Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate. Vă vom contacta ori de câte ori vom considera că necesităţile business-ului dvs. predispun la implementarea diverselor servicii de publicitate și de informații de afaceri,precum şi aplicarea principiilor aparţinând de industria publicităţii online, sens în care vom prelucra/transmite datele dumneavoastră cu caracter personal.Vor exista situații în care vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal reprezentanţilor societăţilor care ar putea opta pentru servicii de căutare locală şi publicitate în scop de business.

 

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

 

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului FCR MEDIA ON LINE S.R.L., înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile DPP a FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care FCR MEDIA ON LINE S.R.L. colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

Cu toate acestea, FCR MEDIA ON LINE S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

 

Datele cu caracter personal prelucrate de către FCR MEDIA ON LINE S.R.L. vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru FCR MEDIA ON LINE S.R.L. de a proceda în acest mod.

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți colaboratori din domeniul publicităţii.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care FCR MEDIA ON LINE S.R.L. colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

 

Site-ul FCR MEDIA ON LINE S.R.L. poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, FCR MEDIA ON LINE S.R.L. neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

 

Site-ul FCR MEDIA ON LINE S.R.L. folosește identificatori de tip Cookie. În acest sens, puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

 

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 

1. Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;

 

2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;

 

3. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;

 

4. În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);

 

5. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

 

6. În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care FCR MEDIA ON LINE S.R.L. le prelucrează:

 

1. Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veţi mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

 

2. Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției "Contul meu”.

 

3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

 

4. Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

- exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică FCR MEDIA ON LINE S.R.L.) să verifice corectitudinea Datelor;

- prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

- operatorul (de exemplu, FCR MEDIA ON LINE S.R.L.) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

- persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz FCR MEDIA ON LINE S.R.L.) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (FCR MEDIA ON LINE S.R.L.) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 

5. Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

 

6. Dreptul de opoziție - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

 

7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct - Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul "dezabonare" în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

 

10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

 

11. Dreptul de a dezactiva Cookies - aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;

 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care FCR MEDIA ON LINE S.R.L. le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul FCR MEDIA ON LINE S.R.L. Într-o astfel de situație, este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

SOLICITĂRI JURIDICE - Realizare site web

 

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 

1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

 

2. Atunci când considerăm, cu bună – credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

 

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI - Realizare site web

 

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de FCR MEDIA ON LINE S.R.L. ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII - Realizare site web

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii FCR MEDIA ON LINE S.R.L., precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama FCR MEDIA ON LINE S.R.L. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile DPP.

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE - Realizare site web

 

Site-ul FCR MEDIA ON LINE S.R.L. poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea FCR MEDIA ON LINE S.R.L.FCR MEDIA ON LINE S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. FCR MEDIA ON LINE S.R.L. nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului FCR MEDIA ON LINE S.R.L.

 

Cum vă vom anunța despre modificările aduse acestei Politici?

 

Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați DPP revizuit înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

 

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul FCR MEDIA ON LINE S.R.L. dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

 

Termenii DPP se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

CONTACT - Realizare site web

 

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.

 

TERMENI SI CONDITII CONTRACTUALE

Realizare site web
Realizare site web
Realizare site web
Realizare site web
Realizare site web
Realizare site web

NOI SUNTEM

Site web realizat si administrat de FCR Media On Line SRL - www.rentasite.ro

FCR MEDIA ON LINE

 

CUI : RO 31338932

J40 / 3066 / 2013

 

Splaiul Independentei 319,

sect. 6, București 06044

 

 contact@paginiaurii.ro

 

 +40 21 20 20 900

+40 720 770 525

SERVICIILE NOASTRE

 

Publicitate business

 

Realizare site-uri web

 

• Publicitate prin

   Google My Business

 

• Campanii Google Ads

 

Widget-uri recenzii

 

Productie videoclipuri